پروژه شبیه ساری کارخانه اسید سولفوریک مس سرچشمه

فيلم صنعتي اسيد سولفوريک با تکنيک شبيه سازي صنعتي به سفارش شرکت مس سرچشمه در سال 1387 انجام و در سال بعد موفق به دريافت لوح تقديراز سوي کارفرماي اين پروژه گرديد.