جلسه سیاوش زرین آبادی با مسعود مرادی یکی از انیماتورهای سری چهارم مجموعه ” پهلوانان “