در سال 1391 بنا بر سفارش مرکز پویانمایی صبا بر اساس شعار سال که حمایت از تولید ملی بود .مجموعه ای شامل 26 قسمت 90 ثانیه پیرامون مضمون حمایت از تولید ملی به تهیه کنندگی شرکت حرکت کلیدی و به کارگردانی علی درخشی ساخته شد . در این مجموعه علی جهانشاهی علاوه بر ناظر کیفی به همراه ابوالفضل محترمی تیم ایده یابی و فیلمنامه نویسی را همارهی میکرد. علیرضا گلپایگانی و سیاوش زرین ابادی بر اجرای کل کار نظارت مستقیم داشتند.

میان برنامه های طنز  گزارش های اوتی - حمایت از تولید ملی

میان برنامه های طنز گزارش های اوتی – حمایت از تولید ملی

[caption