پروژه شبیه ساری کارخانه اسید سولفوریک مس سرچشمه

فیلم صنعتی اسید سولفوریک با تکنیک شبیه سازی صنعتی به سفارش شرکت مس سرچشمه در سال ۱۳۸۷ انجام و در سال بعد موفق به دریافت لوح تقدیراز سوی کارفرمای این پروژه گردید.